عنوان: سین جین های خواستگاری پدید آور:  داوودی نژاد ، مسلم مشخصات نشر:  تهران : موسسه پیوند با امام ،1389 شماره بازیابی :  س299 د 725/ 297