قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشرهاجر،1396.