محمدتقي بهار؛ گردآوري: سيد محمود فرخ خراساني؛ به‌کوشش: مجتبي مجرد، سيد امير منصوري