مريم کوچک‌زاده، سميه افشار.- تهران: نشر قرآن و اهل بيت نبوت ، ‎۱۳۹۷. ۲۹۷‎ /۴۸۳۱ ک ‎۷۸۷‎ خ