مرکز مطالعات و هدايت حرکت‌هاي جهادي؛ ويراستار فريبا محمدکريمي