نويسنده شعيب بهمن؛ ويراستار مجتبی بهرامي.- تهران: موسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، ‎۱۳۹۶.