پدیدآوران: جمعي از نويسندگان مشخصات نشر:قم: مرکز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي, ‎۱۴۴۰ق. = ‎۱۳۹۷. شماره بازیابی :1397م642ه957/297 شماره ثبت : 1513262