پدیدآورنده: آشوری، محمد مشخصات نشر: تهران، مرکز نشر جهش، 1398. شمارة راهنمای دیویی: ج575آ6/365