پدیدآور : الیزابت پنتلی مترجم : شیرین یزدانی مشخصات نشر : قم، آبدنگ،1397. 204ص. شماره دیویی : و 549 پ 1/649