پدید آورنده: جان فوران مشخصات نشر: تهران، خدمات فرهنگی رسا، 1377 شماره راهنمای دیویی: م878ف 071/955