پدید آورنده: حامد پورآرام مشخصات نشر: قم، اندیشه ماندگار، 1390 شماره راهنمای دیویی: ر574پ2/613