پدید آورنده :حسيني نسب، احسان مشخصات نشر:تهران : به نشر،1397. 328ص. شمارۀ راهنماي ديوئی : پ س / 169 ع 0844092 / 955