پدید آورنده: ریچارد پل اوانس مشخصات نشر: تهران، الماس دانش، به آوران، 1392 شماره راهنمای دیویی: پ918الف 024/332