پدید آورنده: سعیده یراقی اصفهانی مشخصات نشر: تهران، موسسه نشر شهر، 1390 شماره راهنمای دیویی: ر41ی354/297