پدید آورنده: سيدمحمدمهدي ميرباقري مشخصات نشر: قم: تمدن نوين اسلامي، ‎۱۳۹۶. مشخصات ظاهری: ‎ ‎۲68 ص شماره دیویی: ت 928 م 157 /297