پدید آورنده: فرح رامين، معصومه بيرانوند مشخصات نشر: قم: حوزه علميه قم، مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، مرکز نشر هاجر، ‎۱۳۹۸. مشخصات ظاهری: ‎ ‎۲۰۸ ص. شماره دیویی: ب 272 ر 44 / 297