پدید آورنده: محمدباقر فرضي مشخصات نشر: قم: مرکز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي صلوات اللَّه علیه و آله، ‎۱۴۴۰ ق. = ‎۱۳۹۸. مشخصات ظاهری: ‎ ‎۳۶۷ ص. ‎ شماره دیویی: ن 544 ف 159/297