پدید آورنده: محمدعلي کوشا، ويراستار: عباس بهروزي مشخصات نشر: تهران: سرايي، ‎۱۳۹۷. مشخصات ظاهری: ‎ ‎96 ص شماره دیویی: ن 827 ک