پدید آورنده: ناصر ربیعی مشخصات نشر: تهران، ققنوس، 1390 شماره راهنمای دیویی: ت347ر 955/365