۱۴۰۰/۰۹/۰۹
جنبش‌های اجتماعی بر بستر جریان‌های سیاسی و فکری شکل گرفته و گسترش می‌یابند و تحولات ایران معاصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این جنبش بعد از انقلاب مشروطه‌ی ایران(1285ش) زمانی ظهور یافت که از یک سو کشور تحت اشغال و نفوذ عناصر خارجی قرار داشت و از سوی دیگر فقر و قحطی سراسر…