پدید آورنده: نيما صفادرگيری مشخصات نشر: قم: انتشارات عطف، ‎۱۳۹۶. مشخصات ظاهری: ‎۱۳۵ ص.: مصور شماره دیویی: الف 648ص211/297