آستان قدس رضوی از اسناد تاریخی مسجد گوهرشاد رونمایی کرد