افتتاح ایستگاه مطالعۀ زائر با کتاب‌ها و نشریاتی از زبان‌های زندۀ دنیا