بازدید پروفسور کوهن، پژوهشگر انگلیسی، از موزۀ فرش رضوی