خانه‌اي متصل به خانه رسول صلي الله عليه و آله و سلم: مهارت‌هاي آداب‌داني براي اتصال به خانه رسول،رويکرد مودت و رحمت