خوانش روایت عمان سامانی از عاشورا در کتابخانۀ آستان قدس رضوی