خودي نشان دادن،راه‌کارهاي عملي،بهبود وجهه‌ي کاري،ارتقاي رتبه