۱۴۰۰/۰۸/۱۸
کتاب حاضر با موضوع رابطه دین و فناوری( تکنولوژی) محصول چندین سال پژوهش نویسنده در مساله مذکور است. متاسفانه در ایران، هیچ کتابی یا رساله جامعی در این باره تالیف نشده است. شاید اولین کتاب در این زمینه، تکنوپولی، اثر نیل پستمن( ترجمه صادق طباطبایی) باشد.