نخستین موزه‌نمایشگاه مناسبتی‌موضوعی در موزۀ آستان قدس رضوی افتتاح می‌شود