نقد کتاب برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب سال رضوی با حضور مجازی نویسندۀ لبنانی