۱۴۰۰/۰۱/۱۱
کتابخانۀ آستان قدس رضوی برای پیشبرد اهداف خود، به عنوان کتابخانه‌ای برای همۀ آحاد جامعه، ارائۀ خدمات به گروه‌های خاصی را که امکان و یا فرصت مراجعه به کتابخانه‌های آستان قدس رضوی ندارند، از جمله معلولان، جانبازان، نابینایان، بازنشستگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه و حوزه، از طریق…