سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی

بخش های جشنواره

بخش ها هفتگانه ی جشنواره دوازدهم
۱۳۹۸/۱۲/۱۱

بخش یکم: کتابهای چاپی

۱-موضـوع اصلـی: امـام رضـا علیه السلام و خانـدان آن حضرت (حضـرت امـام موسـی کاظم علیه السلام، حضـرت امـام محمـد بـن علیالجـواد علیه السلام، حضـرت امـام علـی بـن محمـد الهـادی علیه السلام، حضـرت امـام حسـن بـن علی العسـکری علیه السلام، حضـرت امـام حجـة بـن الحسـن المهـدی عـج الله تعالی فرجه الشـریف، حضرت حسـین بن موسـی الکاظم علیه السلام، حضـرت احمـد بـن موسـی الکاظم «شـاهچراغ» علیه السلام وحضـرت فاطمـۀ معصومـه سلام الله علیها)


محورهای هشتگانه:
تاریخ و سیرۀ رضوی
علـوم و معـارف رضـوی (اخـلاق؛ طب الرضـا بـا دو رویکرد
طـب قدیـم و جدید،فلسـفه، کلام)
زیارت

حرم و اماکن متبرکه
علوم قرآنی و حدیث
فقه و حقوق
روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، آموزشیفرهنگ و ادب (شعر،داستان،نمایشنامه ومتن ادبی) بـه صاحبـان آثار برگزیـده در هر یـک از محورهای یادشـده؛ تندیـس جشـنواره، لـوح تقدیر و جایـزۀ نفیس اهـدا خواهد
ّ شـد. گزینـش آثـار در دو ردۀ سـنی «بزرگسـال» و «کودک ونوجـوان» انجام خواهـد گرفت.


۲-موضـوع جانبـی:

گفتمـان تمـدن نویـن اسـلامی (بیانیـۀگام دوم انقـلاب؛ نامـۀ مقـام معظـم رهبـری به جوانـان اروپا، تمدن سـازی اسـلامی، مقابلـه بـا اسلام هراسـی، تروریسـم ومبارزه بـا آن، حقوق بشـر در تمدن اسـلامی و تمـدن غربی، تولیـد ملّی و اسـتفاده از کالای ایرانی، گفت و گو و همزیسـتی مسـالمت آمیز بـا پیـروان ادیـان و اقتصاد اسـلامی) بـه صاحبـان آثـار برگزیـده در موضـوع های یادشـده؛تندیـس
جشـنواره، لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیـس اهـدا خواهـد شـد.


بخش دوم: کتابهای دیجیتال و گویا
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش،تندیس جشـنواره،لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.


بخش سوم: پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی و حوزوی

بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش؛ تندیس جشـنواره،لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.


بخش چهارم: آثار چاپ نشده
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش، تندیس جشـنواره،لوح تقدیـر و جایزۀ نفیـس اهدا خواهد شـد.ضمـن اینکه دبیرخانـۀ جشـنواره آثـار برتر را چـاپ خواهد کرد.


بخش پنجم:ناشران فعال
ّ به ناشـران فعال در حـوزۀ فرهنگ رضوی تندیس جشـنواره،لـوح تقدیر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.


بخش ششم: نشریه های پژوهشی و ترویجی
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش تندیس جشـنواره،لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.
بخش هفتم: بین الملل


بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش تندیس جشـنواره،لـوح تقدیـر و جایزههایـی به شـرح زیـر اهداءخواهد شـد:
جایـزۀ بخـش بین الملـل به بهتریـن آثـار نگارش یافته یا ترجمه شـده بـه زبان های زنـده و پرمخاطب جهـان در موضوع اصلـی (امام رضا علیهالسـام و خانـدان آن حضرت) جایـزۀ بخـش بین الملـل به بهتریـن آثـار نگارش یافته یا ترجمه شـده بـه زبانه های زنـده و پرمخاطب جهـان در موضوعّ جانبـی (گفتمان تمدن نوین اسـامی) جایـزۀ «عالِـم آل محمـد صل الله علیه وآله وسـلّم  » بـه فعالترین ناشـر خارجـی در حوزۀ علوم اسـامی و معـارف رضوی


در این بخش، امتیازهای زیر نیز در نظر گرفته شدهاست:
حمایـت از چـاپ بهتریـن آثـار نگارشیافتـه بـه یکـی اززبان های زنـده و پرمخاطب جهان در موضوع اصلی جشـنواره حمایـت از برتریـن مؤسسـه ها و ناشـران نهضـت ترجمـۀمعکـوس (ترجمـه از زبان فارسـی به سـایر زبان ها) در حوزۀمعارف اسـلامی.

منبع:
پیوست:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید