کتاب سال آستان قدس رضوی

دادیار حامدی ( در بخش حمایت از آثار رضوی )

دادیار حامدی ( بخش حمایت از آثار رضوی )

دادیار حامدی
شایسته تقدیر در بخش حمایت از آثار رضوی
با کتاب « تمام خاک ایران خانه توست ( مجموعه رباعی و دوبیتی رضوی )» به زبان فارسی
 
 
امتیاز دهی