کتاب سال آستان قدس رضوی

زهرا فاطمی مقدم ( بخش حمایت از آثار رضوی )

زهرا فاطمی مقدم ( بخش حمایت از آثار رضوی )

زهرا فاطمی مقدم
شایسته تقدیر در بخش حمایت از آثار رضوی
با کتاب « تاریخ نقارخانه آستان قدس رضوی» به زبان فارسی
 
 
امتیاز دهی