کتاب سال آستان قدس رضوی

مهندس حسین سعیدی ( در بخش ناشر فعال )

مهندس حسین سعیدی ( بخش ناشر فعال )

مهندس حسین سعیدی
شایسته تقدیر در بخش ناشر فعال
انتشارات به نشر( با انتشار 19 اثر در حوزه رضوی)
 
 
امتیاز دهی