The Unit Reasearch and Publishers The Organization Of Libraries Museums and Documents center of Astane Qudse Razavi

The Unit Reasearch and Publishers The Organization Of Libraries Museums and Documents center of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۸-۰۴-۲۶

محورهای پژوهش

سمت و سوی پژوهش د ادارات مختلف سازمان با توجه به ماهیت منابع و نوع مراجعه کنندگان در حوزه های محتلف به شرح زیر تعریف شده است.

حوزه نسخ  خطی( مخطوطات )

فهرستنویسی مجموعه ها، معرفی نسخه های نفیس اعم از مصاحف شریفه و کتب خطی، معرفی واقفان مجموعه های خطی، نصحیح متون ، اهتمام در چاپ فاکسیمیله چاپ عکسی نفایس، پژوهخش های تحلیلی نسخه ها(ویژگی های هنری، ادبی ، تاریخی، مذهبی در هر دوره و تاثیر آن بر نسخ خطی، با بررسی نمنوه های موجود).

حوزه اسناد و مطبوعات

معرفی اسناد و مطبوعات شامل: معرفی مجموعه ها، مانند؛ مجموعه های اسنادتشکیلات اداری سازمان ، معرفی انواع اسناد مانند؛ قباله های ازدواج، مصالحه خط ها و...فهرست نیسی نفایس اسناد و مطبوعات، معرفی نفایس اسناد و مطبوعات، فهرست موجودی مطبوعات، چکیده های موضوعی، مقاله نامه ها، پژوهش های تحلیلی  و بررسی اختصاصات اسناد و مطبوعات.

حوزه موزه  و موزه داری

تهیه فهرست اشیاء موزه ای، معرفی آثار، تهیه بروشورهای تخصصی، پژوهش های تحلیلی و شناسایی جنبه های تاریخی و هنری و فرهنگی اشیاء موزه ای

حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری )

بازیابی اطلاعات (IR) ،  تعامل انسان با اطلاعات ، رفتار اطلاعاتی (IB)،  سازماندهی اطلاعات(IO) ،  علم سنجی (Sc) ،  فناوری‌های کتابخانه‌ای و کتابخانه دیجیتال (DL) ، مدیریت اطلاعات و دانش (KIM) ، مطالعات نظری و فلسفه اطلاعات(TF) ، پژوهش های کاربردی در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید