The Unit Reasearch and Publishers The Organization Of Libraries Museums and Documents center of Astane Qudse Razavi

The Unit Reasearch and Publishers The Organization Of Libraries Museums and Documents center of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۸-۰۴-۲۶

آيين نامه انتخاب پژوهشگر نمونه

فصل هشتم: انتخاب پژوهشگر نمونه سازمان
ماده 14 – تعریف پژوهشگر
ماده 14- 1 . پژوهشگر از دید سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی فردی است که برابر معیارهی مصوب در آیین نامه شورای پژوهش اقدام به انجام پژوهش در راستای اهداف وضرورتهای سازمان کرده باشد .
ماده 15 . نحوه انتخاب پژوهشگر نمونه
ماده 15- 1 .هر سال دو نفر به عنوان پژوهشگرنمونه به مناسبت هفته پژوهش از میان پژوهشگران پر کار آن سال انتخاب می شوند .
تبصره : چنانچه پژوهشگری موفق به کسب حد نصاب امتیاز نشود در آن سال پژوهشگر نمونه انتخاب نخواهد شد .
ماده 15 – 2 . امتیازبندی فعالیت های پژوهشی بر اساس جدول ذیل خواهد بود.
تبصره1 : در کارهای مشترک وگروهی امتیاز کسب شده بین همکاران تقسیم خواهد شد .
تبصره 2:به منظور تشویق کارهای گروهی 5 امتیاز ویژه ، علاوه بر امتیاز کسب شده به پژوهش تعلق خواهد گرفت .
تبصره3 : به پژوهشگرانی که پست های اجرایی وپرمراجعه دارند ولی به امور پژوهشی نیز در وقت غیر اداری پرداخته اند ؛ یک سوم امتیاز انجام کار در وقت اداری – علاوه بر امتیاز پژوهش - به عنوان تشویق برای آنان منظور خواهد شد .
تبصره 4- هر نفر یک بار به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب خواهد شد .وانتخاب مجدد وی در صورتی ممکن خواهد بود که امتیاز فعالیتهای وی در یک سال بیش از فعالیتهای سایرین در دو سال باشد ، یا به پیشنهاد یکی از اعضای شورا و تایید آن توسط سایر اعضا شایستگی انتخاب مجدد را یافته باشد .
اداری
غیراداری
کتابهای تألیفی وطرحهای پژوهشی منتشر شده
حداکثر10 امتیاز
حداکثر20 امتیاز
مقالات منتشر شده در نشریات معتبر
حداکثر 5 امتیاز
حداکثر 10 امتیاز
فهرست های انواع منابع سازمان
حداقل 7 امتیاز وحداکثر 15 امتیاز
-------------
کتاب ترجمه ای منتشر شده
حداکثر 5 امتیاز
حداکثر 10 امتیاز
مقاله ترجمه ای منتشرشده
حداکثر 5/2 امتیاز
حداکثر 5 امتیاز
مطالعات پژوهشی ضروری وتوصیه شده اداری (جستجوی سایت ،تهیه بروشور و... )
حداکثر 5/1 نمره
حداکثر 3 نمره
پذیرش مقالات در همایشها و ... داخلی وخارجی
1 امتیاز
2 امتیاز
پذیرش مقاله برای سخنرانی در همایشها و...داخلی وخارجی
1 امتیاز
2 امتیاز
دریافت مدال یا نشانهای افتخار
2 امتیاز
4 امتیاز
ماده 15 – 3 سازمان می تواند هر سال از میان پژوهشگران مراجعه کننده به تالارهای محققان در قسمت های مختلف ، طبق ضوابط یک نفر را انتخاب کند .
ماده 15 – 4 .در هر سال دو نفر به عنوان پژوهشگر نمونه از میان پژوهشگران سازمان برابر معیارهای مصوب انتخاب خواهند شد .
ماده 15-5
ماده 15 –5تقدیر از پژوهشگران نمونه سازمان به شیوه های ذیل صورت خواهد گرفت :
15-5-1 .اهدا لوح تقدیر با امضای رییس سازمان .
15-5-2.اهدا یک قطعه سکه بهار آزادی .
15-5-3.عضویت افتخاری شورای پژوهش سازمان یه مدت یک سال .
15-5-4 . اهدا سه تا پنج روز مرخصی اداری پژوهشی .
15-5-5.اعزام به یک کشور خارجی برای بازدید از مؤسسات فرهنگی مربوط به حوزه پژوهش به پیشنهاد شورای پژوهش سازمان
15-5-6 .معرفی به اداره کل ارشاد استان جهت تقدیر های کشوری وسایر اقدامات در این زمینه مثل مسابقات انتخاب کتاب سال.
فصل نهم . انتخاب طرح ممتاز
ماده16 –. هر سال به طرحهای پژوهشی برجسته وممتاز که در سازمان انجام شده باشد جوایزی تعلق خواهد گرفت .معیارهای انتخاب پژوهش برجسته وممتاز عبارتند از :
16-1 .انجام طرح در زمان مقرر
16-2 .رعایت کلیه اصول اجرای طرح وکیفیت علمی طرح ( روش تحقیق ، استفاده از منابع دست اول ،برآوردن تمام اهداف طرح ،توجه به نظرات مشاور وداور طرح )
16-3 . ارائه پیشنهادات عملی ونو در رفع مشکلات سازمان وتوسعه اصولی برنامه ها.
16-4.میزان تاثیر گذاری مجری در مدیریت ومؤفقیت طرح
16-5 .پاداش پژوهش ممتاز وبرجسته به پیشنهاد داور نهایی طرح وتصمیم شورا ، لوح تقدیر با پرداخت 10 تابیست درصد حق التحقیق وشرکت در مسابقات کشوری خواهد بود .
تبصره : چنانچه پژوهشی با این شرایط عرضه نشود سازمان در آن سال پژوهش برجسته معرفی نخواهد کرد .»
آيين نامه انجمن علمي پژوهشگران
ماده یک : هدف وجایگاه اداری
در راستای توسعه علمی سازمان ، تقویت بنیه علمی پژوهشگران ، تربیت پژوهشگران نخبه و پرورش گروه مشاوران علمی متخصص در امور سازمان ، انجمن علمی پژوهشگران سازمان زیر نظر شورای پژوهش تشکیل می گردد .
ماده دو : وظایف
1-2 - وظیفه انجمن : 1- برگزاری نشست هاي علمي در موضوع نقد وبررسی طرحهای پژوهشی در دست اجرا وخاتمه یافته اعضا ،2- برگزاری نشست هاي هم اندیشی علمی در موضوعات روز و اولویت دار سازمان ، 3- بزرگداشت پیش کسوتان علوم مربوط به حوزه های تخصصی مورد نیاز سازمان با همکاری روابط عمومی سازمان ،4- بررسي آثار پژوهشي پژوهشگران سازمان بر اساس دستورالعمل تشخيص خدمت برجسته بر اساس بروز لياقت ويژه (بند ج دسته سوم ) وارائه پيشنهاد به شوراي پژوهش ،5- برگزاری نمایشگاه های حوزه پژوهش با هدايت علمي انجمن وانتخاب دبير اجرايي ازميان اعضا است که با همکاری ديگر واحد های مربوط به اجرا در خواهد آمد.
تبصره : آيين نامه برگزاري نشست هاي علمي توسط اعضا انجمن تدوين وپس از تصويب شوراي پژوهش اعمال خواهد شد
2-2- وظیفه اعضا :
1-2-2 -اعضای انجمن موظفند از اولویتهای مصوب پژوهشی موضوعی را انتخاب وبه عنوان مجری عهده دار انجام آن باشند .
2-2-2- اعضا موظف به ارائه حداقل یک مقاله در سال به انجمن برای چاپ در نشریات علمی معتبربه ویژه در فصل نامه كتابداري واطلاع رساني سازمان هستند.
3-2-2-اعضادر صورت پیشنهاد مجریان طرحهای پژوهشی يا شورای پژوهش مي توانند مشاوران علمی، داور،ناظر،راهنما و ارزیاب نهایی طرحها برابر مقررات باشند.
3-2- امکانات اجرایی
1-3-2 –به هر يك از اعضا برای انجام امور پژوهشی (ماده 2 ) بنا به پیشنهاد دبير انجمن وتأیید شورای پژوهش ، از 20 تا 90 ساعت اضافه کار در ماه ،یا 1تا 2 روز مرخصی اداری در هفته داده می شود ودر مقابل اعضا موظفند گزارش كار خود را به دبیر انجمن ارائه تا به اطلاع انجمن و شوراي پژوهش برسد.
تبصره – ساعتهای اضافه کار ( بند 1-3-2 )می تواند در روزهای تعطیل وجمعه هم استفاده شود.
2-3-2 - اعضا به پیشنهاد دبیر انجمن و تایید ریاست محترم سازمان برای بازدید از مراکز پژوهشی ، سمینارهای علمی و نمایشگاههای بین المللی کتاب وغیره اعزام خواهند شد.
تبصره : کلیه مصوبات و برنامه ها وفعالیت های انجمن باید براي اجرا به تأیید شورای پژوهش برسد.
ماده سه : اعضا
1-3- هسته اولیه اعضا انجمن با انتخاب ریاست محترم سازمان و ازمیان پژوهشگران مجرب سازمان ، که دارای اثر یا آثار پژوهشی منتشر شده موفق ومطرح در حوزه تخصصی خود می باشند تشکیل ودر آینده از پژوهشگران سازمان که حائز شرایط عضویت باشند عضوگیری خواهد شد.
2–3-عضویت انجمن :
عضويت اعضا با تأييد شوراي پژوهش خواهد بود به اين ترتيب كه تقاضاي عضويت پس از بررسي در گروههاي تخصصي با اطلاع مسؤولين ادارات به دبيرانجمن ارائه ونظر انجمن از طريق دبير شوراي پژوهش به اطلاع شورا خواهد رسيد.
3-3- شرط عضویت
انجام موفق طرحهای پژوهشی طبق مصوبات شورا ، انجام فعالیت های بارز در حوزه پژوهش ومعرفی سازمان ، کسب موفقیت های علمی وپژوهشی در سطح کشور
4-3- مدت عضویت
عضویت اعضا از زمان ابلاغ حكم به مدت سه سال خواهد بود که بعد از آن در آخرین جلسه پایان دوره ، پرونده فعالیتها وکیفیت همکاری وگزارش كار هر عضوتوسط انجمن بررسی ودر صورت تأیید ، عضویت وي به مدت سه سال ديگر تمدید خواهد شد.
ماده سه : چگونگی تشکیل جلسات
انجمن زیر نظر شورای پژوهش سازمان بوده و رابط آن با شورا دبیر شورای پژوهش خواهد بود.
دبیر انجمن ازمیان اعضا به مدت دو سال انتخاب ومنصوب خواهد شد.
جلسات برنامه ریزی و تصمیم گیری انجمن ، ابتدا هر دو هفته یک بار و در ادامه با تشخیص دبیر انجمن خواهد بود. مکان برگزاری جلسات دفتر پژوهش خواهد بود.
ماده پنج : نشست های علمی
1-5- موضوع نشستها : نشست های علمی به منظور ، الف- نقد وبررسی پژوهش های در دست اجرا وخاتمه یافته اعضا ،ب- ارائه مقالات موفق منتشر شده یا پذیرفته شده اعضا در سمینارهاونشریات علمی معتبر،پ- رونمایی آثار منتشر شده پژوهشگران سازمان ،ت- آشنایی با حوزه های خدماتی پژوهشی در ادارات سازمان وسایر مراکز فرهنگی .
2-5- زمان برگزاری نشست ها ، ابتدا ماهی یک بار به ( حداکثر 3 ساعت ) در بعدازظهر یکی از روزهای هفته ، توسط مجری طرح و با حضور اساتید راهنما ومشاور طرح برگزار خواهد شد .در آینده با توجه به ضرورتها ،برگزاري نشست ها به دو هفته یک بارويا هر هفته قابل افزایش است .
2-5- هدایت جلسات به عهده دبیر انجمن با نظارت اعضا می باشد .
3-5- مدعوین نشست ها : اعضا محترم شورای پژوهش ، اعضا انجمن ، اعضا گروههای پژوهشی وپژوهشگران تالارهای محققان سازمان خواهند بودو در صورت ضرورت از سایر مراکز فرهنگی با پيشنهاد انجمن وتأييد رياست سازمان ، دعوت به عمل خواهد آمد.
4-5- محل برگزاری : نشست ها ی علمی در اتاق کنفرانس کتابخانه مرکزی وکتابخانه های تخصصی ادارات برگزار خواهد شد.
5-5- با توجه به رویکرد آموزشی نشست هاي علمي، هماهنگی با آموزش سازمان در این زمینه الزامی وبه عهده دبیر انجمن است .
6-5- برگزاری موفق برنامه هر نشست علمي برابر با ده امتیاز برای عضو خواهد بود كه در زمان انتخاب پژوهشگر نمونه توسط شوراي پژوهش محاسبه خواهد شد .
اين آيين نامه در پنج ماده درتاريخ به تصويب هيأت مديره محترم سازمان رسيد وقابل اجراست.
اين آيين نامه بعد از دوسال اززمان ابلاغ قابل بررسي وتجديد نظر واصلاح است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید