۱۳۹۸-۰۷-۱۶

تازه های کتاب (30)

خط شکن کویر: خاطرات شفاهی سردار محمد مهدی فرهنگ دوست، به کوشش محمد علی همتی. ناشر: خط شکنان،1395 کتاب "خط شکن کویر" سی وهفت فصل یا موضوع  در720 صفحه به رشته تحریر درآمده است که  نویسنده به خاطرات شفاهی سردار محمدمهدی فرهنگ دوست در دوران هشت سال دفاع مقدس  پرداخته است.
خط شکن کوير خاطرات شفاهی سردار محمد مهدی فرهنگدوست، از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس است. فرهنگدوست يا به قول قديمیهای جنگ، مهدی نیرنگ، از جمله رزمندگانی است که حضور فعال و مستمر در خطوط مقدم جبهه جنگ با دشمن بعثی را تجربه نموده و بارها شیرينی جراحت سنگین نبرد درراه حق را چشیده است.
اين کتاب حاصل چهل و سه جلسه مصاحبه و قريب چهل و دو ساعت خاطره از زبان معاون وقت عملیات تیپ مستقل ۱8 الغدير در دوران دفاع مقدس میباشد. فرهنگدوست در اين کتاب ضمن پرداختن به عملیاتهايی که تیپ ۱8 الغدير يزد درآنها شرکت داشته، گوشههايی از حضور پرشور رزمندگان يزدی در جبهه های نبرد حق علیه باطل را بیان نموده است. سردارفرهنگدوست روايتگر وقايع تلخ و شیرين و حضور هزاران نفر رزمنده و ايثارگری است که امروز در میان ما حضور ندارند و يا در صحنه تاريخ دفاع مقدس کمتر از آنها يادی شده است.
نگارش: رباب دشتی (کتابدار کتابخانه وزیری یزد).


 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود