۱۳۹۴-۰۷-۱۸
الهه شهبازی

مدیران و کارکنان

 نام

 

جایگاه و مقام

تلفن داخلی نمابر
محمد رضا ملک ثابت رئیس کتابخانه و موزه 36264554 20 36270920
محمد رضا انتظار بقیه الله مشاوررئیس کتابخانه 36264554 31  
مصطفی قطب زاده مسئول امور موزه 36264554 22 -
منوچهر آراسته مسئول امور کتب خطی و سنگی 36264554 29  
سید رضا رستمی مسئول امور مخزن و تالارهای کتابخانه 36264554 18 -
علی زارع  مرمت کار کتب خطی 36264554 33 -
الهه شهبازی کتابدار تالار مطبوعات و مسئول وب سایت 36264554 17 -
مژگان روحانی کارشناس کتابداری 36264554 16 -
مریم تجملیان کارشناس کتابداری 36264554 16 -
رباب دشتی کارشناس کتابداری 36264554 16 -
مژگان شکرریز مامور مراقب تالار بانوان 36264554 16 -

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود