۱۳۹۴-۰۷-۱۸
الهه شهبازی

مدیران و کارکنان

 نام

جایگاه و مقام

تلفن داخلی نمابر
محمد رضا ملک ثابت رئیس کتابخانه 36264554 20 36270920
محمد رضا انتظار بقیه الله مشاوررئیس کتابخانه 36264554 31
مصطفی قطب زاده معاون کتابخانه 36264554 26 -
منوچهر آراسته کارشناس مسئول کتب چاپ سنگی و مطبوعات 36264554 29
سید رضا رستمی کتابدار مخزن کتب چاپی 36264554 16 -
علی زارع  مرمت کار کتب خطی 36264554 33 -
الهه شهبازی کتابدار تالار مطبوعات و مسئول وب سایت 36264554 17 -
مژگان روحانی کتابدار بخش امانت 36264554 15 -
مریم تجملیان کتابدار بخش امانت 36264554 15 -
رباب دشتی مامور مراقب تالار بانوان 36264554 13 -
مژگان شکرریز مامور مراقب تالار بانوان 36264554 13 -

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود