۱۳۹۵-۰۴-۲۳

بررسی ویژگیهای کتب چاپ شده در مطبعه گلبهار تاسیس 1312ش در یزد موجود در کتابخانه وزیری

نخستین چاپخانه را در یزد شیخ احمد مدیر بنیان گذاشت و با آوردن دستگاه چاپ سنگی روزنامه های یزد به این شیوه چاپ گردید. دو مین چاپخانه کوثر بود و پس ار آن گسترده ترین چاپخانه را آقای مدرس زاده به نام گلبهار بنیان نهاد و کتاب و نشریات در این مطبعه چاپ شده است. (مسرت، حسین، 1376). کتابفروشی گلبهار در تاریخ 1305 ش در یزد تاسیس شده و بنگاه گلبهار در سال 1312ش ماشین های چاپ را وارد و چاپخانه آبرومندی تاسیس کرد. و با پشتکار مدیر این موسسه آقای محمد رضا مدرس زاده خدمات مهمی به مردم شهر یزد نموده است. پیش از گلبهار در یزد چاپخانه سنگی شیرکوه و نیز چاپخانه کوثر وجود داشته و لی وسعت گلبهار را نداشته اند و با تاسیس گلبهار هر گونه حوائجی در مطبوعات برآورده شده است(آیتی، عبدالحسین، 1317ش). چاپخانه گلبهار، با بیش از ۷۰ سال سابقه در یزد، همچنان مشغول کار است. این موسسه در حقیقت در پیشبر فرهنگ یزد نقش حساس داشته و همواره در خدمت اهل علم و تحقیق بوده است. و روزنامه های گلبهار، شیرکوه، ناصر، طوفان، ملک، پیام ملک، پیام یزد، سیاست یزد، حمل و نقل، عدالت، سعادت ما، اتحاد ملی، سپهر، صدای یزد، آمال ملت، پرچم یزد، هاله یزد، رهبر یزد
بررسی ویژگیهای کتب چاپ شده در مطبعه گلبهار تاسیس 1312ش در یزد موجود در کتابخانه وزیری
نگارش: منوچهر آراسته

نخستین چاپخانه را در یزد شیخ احمد مدیر بنیان گذاشت و با آوردن دستگاه چاپ سنگی روزنامه های یزد به این شیوه چاپ گردید. دو مین چاپخانه کوثر بود و پس ار آن گسترده ترین چاپخانه را آقای مدرس زاده به نام گلبهار بنیان نهاد و کتاب و نشریات در این مطبعه چاپ شده است. (مسرت، حسین، 1376).
کتابفروشی گلبهار در تاریخ 1305 ش در یزد تاسیس شده و بنگاه گلبهار در سال 1312ش ماشین های چاپ را وارد و چاپخانه آبرومندی تاسیس کرد. و با پشتکار مدیر این موسسه آقای محمد رضا مدرس زاده خدمات مهمی به مردم شهر یزد نموده است. پیش از گلبهار در یزد چاپخانه سنگی شیرکوه و نیز چاپخانه کوثر وجود داشته و لی وسعت گلبهار را نداشته اند و با تاسیس گلبهار هر گونه حوائجی در مطبوعات برآورده شده است(آیتی، عبدالحسین، 1317ش). چاپخانه گلبهار، با بیش از ۷۰ سال سابقه در یزد، همچنان مشغول کار است.
این موسسه در حقیقت در پیشبر فرهنگ یزد نقش حساس داشته و همواره در خدمت اهل علم و تحقیق بوده است. و روزنامه های گلبهار، شیرکوه، ناصر، طوفان، ملک، پیام ملک، پیام یزد، سیاست یزد، حمل و نقل، عدالت، سعادت ما، اتحاد ملی، سپهر، صدای یزد، آمال ملت، پرچم یزد، هاله یزد، رهبر یزد و فرهنگ یزد ، سالنامه ایساتیس سال 1341ش، سالنامه ایساتیس سال 1342ش، سالنامه ایساتیس سال 1343ش، سالنامه فرهنگ یزد 1327-28، سالنامه فرهنگ یزد 1328-29 ، سالنامه فرهنگ یزد 1332-33، سالنامه فرهنگ یزد 1341-42 و نشریه ماهانه فرهنگ یزد در این چاپخانه چاپ گردیده، که در کتابخانه وزیری یزد موجود است.
از آنجایی که کتابخانه وزیری یزد آرشیوی گرابنها از کتب و منابع چاپ شده در این مطبعه را در خود جای داده است. هدف بررسی ویژگیهای کتب چاپ شده در مطبعه گلبهار(مهمترین مطبعه شهر یزد) موجود در کتابخانه وزیری یزد از لحاظ محتوایی و اطلاعات کتابشناسی عنوان، موضوع، نویسنده و... است. با بررسی صورت گرفته، تعداد54 عنوان کتاب طبع شده در این مطبعه شناسایی گردید. یافته ها حاکی از آن است که قدیمی‌ترین کتاب شناسایی و چاپ شده در این مطبعه موسوم به زبدة العقائد تالیف محمدابراهیم المعروف به حاجی آخوند لاری چاپ سال 1314 شمسی است. کتابهای چاپ شده بیشتر مذهبی، تاریخی و ادبی است.

کتابهای دیگر نیز به ترتیب تاریخ نشر معرفی خواهند شد.

زبدة العقائد/ محمدابراهیم المعروف به حاجی آخوند لاری، ‎۱۳۱۴ش
منظومه 38 صفحه ای در اعتقادات که ناظم هنگام مشرف شدن به مشهد رضوی به سال 1292 در بین راه به نظم آورده است. علی الظاهر اولین کتاب چاپ شده در این مطبعه است.

تاریخ یزد/ تالیف عبدالحسین آیتی، ‎۱۳۱۷ش
433صفحه، با تصویر و عکس از عبدالحسین آیتی بافقی یزدی، ادیب و شاعر و نویسنده ایرانی است. مشتمل بر سبب تالیف کتاب، مقدمه، موضوع، اقسام تاریخ، تاریخ از نظر علمی یا فنی، بیان حقیقت و رفع شبهات، تاریخ قبل از تاریخ، فوائد تاریخ، تاریخ ایران، مبدا تاریخ، تاریخ یزد، ماد، نظر جغرافی شناسان آن روزی، عقیده مولف، گزارش زندان اسکندر، قضیه زندان اسکندر، کث و کثه، یزد و یزگرد، لغت یزد، یزگرد اول، یزگرد دوم، ... میبد، زارچ، اشکذر، عقدا، اردکان، تفت، شهربابک، نائین، ابرقو، مهریجرد، هرمیز، مهرجرد، توران پشت...مسجد جمعه جدید...دارالشفاءبقعه امام زاده جعفر...یزد در دوره سلاطین تیموری... یزد در حکومت امیر چخماق...مسجد امیرچخماق...کارخانه اقبال... بنگاه گلبهار، انجمن ادبی یزد و ...است.

تاریخ یزد/ احمد طاهری، 1317ش
223صفحه مشتمل بر مقدمه، پیدایش یزد، موسوم شدن یزد به دارالعباده، بعضی از آبادیهایی که در زمان ابومنصور بن علاء الدوله در یزد پدید آمده، حدود فعلی و اوضاع جغرافیایی یزد، آثار تاریخی یزد، مزارات متبرکه یزد، مدارس قدیمه یزد، اتابکان، شرح حال عده ای از فرمانداران یزد، شرح حال علماء و فضلاء یزد، اوضاع اقتصادی و اجتماعی و ترقیات یزد در عصر نوین است.

تاریخ جدید یزد/ تالیف احمد بن حسین بن علی کاتب، 1317ش
298 صفحه مشتمل بر یازده مقاله: مقاله اول در تاریخ اسکندر، مقاله دوم در ذکر ملوک فرس، مقاله سوم عمارت بنی امیه در یزد و بنی عباس و آمدن احمد زمجی، مقاله چهارم آمدن ابوجعفر علاء الدوله بن مجدالدوله به یزد، مقاله پنجم در ذکر اتابکان یزد، مقاله ششم در اخبار بنی مظفر از محمد بن مظفر تا شاه یحیی، مقاله هفتم در ذکر عمارت زمان خان و...مقاله هشتم در ذکر مساجد شهر یزد، مدارس ، مزارات... مقاله یازدهم در ذکر صادرات و واردات یزد، مقاله دوازدهم در ذکر صادرات و واردات زمان خاقان اعظم جهانشاهی در یزد است.

سالنامه دبیرستان ایرانشهر یرد سنه تحصیلی 1316-1317، 1317ش
82 صفحه مشتمل بر مقدمه، تاریخچه معارف یزد، ساختمانهای معارف در شهر یزد سال 1315-1316، آمار آموزشگاههای شهرستان یزد در سال 1316-1317، دبیرستانها و دبستانهای ملی شهرستان یزد، آموزشگاههای اکابر دولتی شبانه، آمار دانش آموزان و نوآموزان روز و شب شهرستان یزد سال تحصیلی 1316-1317، تاریخچه دبیرستان ایرانشهر یزد، تغییر نام دبیرستان ایرانشهر، ساختمان محل دبیرستان ایرانشهر، انجمنهای ششگانه دبیرستان، عملیات هفته نیکوکاری، مسافرت پیشاهنگان دبیرستان به تخت جمشید، آمار فارغ التحصیلهای دبیرستان از سال 1317-1319 خورشیدی است.

سی بحث در اصول دین/ غلامرضا فقیه خراسانی یزدی، ‎۱۳۲۴ش
19 صفحه در اصول دین از عالم ربانی آیةالله حاج شیخ غلام رضا(ره) در شعبان المعظم 1295 ه.ق در محله سراب مشهد مقدس متولد شد. سال 1309 تحصیلات حوزوی را آغاز کرد و تا سال 1314 ادبیات، فقه و کلام را از محضر اساتید معروف استفاده نمود و سپس همراه رفیق و همدرس خود سید اجلّ، آقا نجفی قوچانی(ره) «صاحب کتاب سیاحت شرق و سیاحت غرب» از طریق طبس و یزد وارد حوزه اصفهان شد و تا سال 1319 از اساتید بزرگ فقه، اصول و فلسفه آن حوزه بهره مند گردید و سپس برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه نجف اشرف مهاجرت کرد و تا سال 1324 ه.ق در درس مراجع عظام و اساتید بزرگ آن حوزه شرکت نمود و در سال 1325ه .ق در حالی که سی سال از عمر شریفش می گذشت به وطن آباء و اجدادی خود یزد مراجعت فرمود و تا پایان عمر پر برکت خود در آن ناحیه زندگی کرد. و سرانجام در روز جمعه 22ذی الحجة ‌الحرام 1378ه.ق برابر با 22 تیرماه 1338ه .ش دار فانی را بدرود گفت.
زبدة الاشعار/ حسین مضطرزاده یزدی، 1325ش
دارای 28 صفحه مشتمل بر قصائد و غزلیات حسین مضطرزاده یزدی است.

منتخبات/ تالیف محمد منتظری یزدی، ‎۱۳۲۶ش
کتاب مشتمل بر ‎۲۵۰ صفحه در بیان خلقت نحل، دربیان خلقت جراده، دربیان خلقت نمله، دربیان خلقت خفاش، دربیان خلقت ابل، در بیان خلقت ذباب و بعوضه، در بیان حرمت میته، خون، گوشت خوک و...، دراینکه خدا می میراند و زنده می کند، قدرت خدا در احیای اموات، دراین که خدا بهر قسم حکمتش اقتضا کند، در ذکر چیزهایی که مفارقت زن و شوهر از آنها حاصل می شود، در اینکه هر که را خدا نعمتی دهد و او کفران کند خدا آن نعمت را از او می گیرد و...، در فوائد اولاد، در احکام ولادت و حقوقی که اولاد بر پدر دارد، در قوه سامعه، در قوه باصره، فی قول المعصوم من حفر بثراً لاخیه او قعه الله فیعه، در قول خدای تعالی که می فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم، در توبه و استغفار است.

وقف‌نامه مرحومین امیر چقماق و زوجه او ستی فاطمه بنت سلطان محمد، ۱۳۲۷ = ‎۱۳۶۷ق.
کتاب مشتمل بر‎۴۳ صفحه: نظریه عمومی به موسسات دینی و موقوفات ایران، وضع موسسات دینی در شهر یزد، موسسات دینی امیر چخماق، شعبه محافظین موسسات مرحومین امیرچخماق و سیتی فاطمه و موقوفات آنها، عملیات شعبه یک هیئت اسلامی محافظین مرحومین امیرچخماق و ستی فاطمه، تذکر و بشارت و متن وقفنامه رقبات موقوفه امیر چخماق است.

مجموعه منتظری مشتمل بر مفاسد محرمات شایعه بعضی از مکروهات و مستحبات و پاره از فضایای مفیده بانضمام قسمتی از مسائل مهم اتفاقیه/ تالیف محمد منتظری، ‎۱۳۲۷ش

خزائن منتظری، مشتمل بر مطالب مفیده.../ تالیف محمد منتظری یزدی، ‎۱۳۲۷ش
160صفحه، مشتمل بر مطالب مفید و بعضی از ختوم مجربه و مسائل متفرقه و کیفیت بعضی از نمازهای مستحبه و فلسفه بعضی از احکام و قصص و حکایات لطیفه که هر یک از آنها در واقع یک نوع موعظه و پندی است و به انضمام حل بعضی از اخبار و کلمات مشکله و فرق بین الفاظ مترادفه و احوال بعضی از علماء و غیرذلک است.

دیوان قوام الشعرا ی یزدی/ علی قوام الشعرا؛ بسعی و اهتمام علی اکبر قوامی، ‎۱۳۲۷ش
995 صفحه مشتمل بر هفت جلد: قصاید، غزلیات، حکایات، رباعیات، ممطات، مراثی مقطعات قوام الشعرا ی یزدی است.

زبده نظامیه در احوالات حضرت فاطمه سلام‌الله علیها.../ تالیف حبیب‌الله نظام‌الدین یزدی، ‎۱۳۲۸ش
‎۱۷۴ صفحه، مشتمل بر مقدمه و دوازده عنوان: عنوان اول: در آفرینش نور حضرت فاطمه(س) و..، عنوان دوم: در شماره اولاد حضرت رسول الله(ص) در برکت اولاد فاطمه(س)، تفسیر سوره کوثر و... عنوان سوم: در طهارت حضرت صدیقه(س)، تولد حضرت صدیقه(س)، شرح اسماء حضرت صدیقه(س) و... عنوان چهارم: در اسامی حضرت فاطمه(س)، جلال قدر حضرت فاطمه(س)، وجه تسمیه، نامهای فاطمه(س)، عنوان پنجم: در عروسی حضرت فاطمه(س)، مهریه و... عنوان ششم در بقیه عروسی حضرت صدیقه(س)، گریه پیغمبر (ص) برای خدیجه محترمه، ولیمه دادن در عروسی حضرت فاطمه(س) و ... عنوان هفتم: در شرافت مرد بر زن اینکه بعضی از زنها اشرف بسیاری از مردهای عالم بودند، کلمات حضرت علی(ع) درباره زنها و... عنوان هشتم: در اینکه برگزیده شده در تمام زنهای عالم حضرت زهرا (س)است و ... عنوان نهم: بحث فدک و ... عنوان دهم: بقیه داستان فدک و... عنوان یازدهم: در سخاوت و ایثار حضرت زهرا(س) و... عنوان دوازدهم: در جلالت قدر و بزرگی حضرت صدیقه (س) و... است.

چهل خبر در علامت ظهور موفور السرور امام ثانی عشر حجةالله المنتظر ارواحناله‌الفدا/ بقلم احمد بن فرج‌الله هروی یزدی،۱۳۲۸ش = ‎۱۳۶۸ق.
‎۵۲ صفحه، مشتمل بر مقدمه و چهل خبر درباره ظهور امام زمان. خبر اول: که دلالت دارد نزدیک ظهور شهرها تغییر پیداکند.... خبردوم: تا مسلمین عمل به دین اسلام می کنند در دنیا و آخرت عزیز می باشند...خبر دهم: قال رسول الله (ص) یاتی علی الناس زمان سمعت باسم الرجل خیر من تلقاه اذا لقیته خیر من تجربه و لو جربته اظهر لک احوالا دینهم دنانیرهم همتهم بطونهم قبلتهم نسائهم یرکعون للرغیف یسجدون للدرهم حیاری سکاری لا مسلمین و لانصاری...خبر سی ام: قال صلی الله علیه و آله اصبحتم فی زمان کثیر فقهائه قلیل خطبائه قلیل سائلوه کثیر معطوه العمل فیه خیر من العلم و سیائی زمان قلیل فقهائه کثیر خطبائه کثیر سائلوه قلیل معطوه العلم فیه خیر من العمل...خبر چهلم: عن الصادق علیه السلام فی ذکر الکوفه الی ان قال (ع) یظهر العلم ببلده یقال لها قم فتصیر معدناً للعلم و الفصل حتی لا یبقی فی الارض مستضعف فی الدین و ذلک عند ظهور قائمنا (ع) فیجعل الله قم و اهله قائمین مقام الحجه لو لا ذلک لساحت الارض باهلها ...

اشعه حیات: یادگار هشتادمین سال زندگانی عبدالحسین آیتی/ عبدالحسین آیتی، ‎۱۳۲۸ش
کتاب دارای ‎۱۷۳ صفحه مشتمل بر اشعار عبدالحسین آیتی است.

ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍م‍از/ ب‍ق‍ل‍م‌ غ‍لام‍رض‍ا ی‍زدی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌‌خ‍راس‍ان‍ی‫، ۱۳۷۰ق‬‬‬‏‫‏‏‏= ۱۳۲۹ش
‏‫‏‏‏۱۷۵صفحه مشتمل بر مباحث: فضیلت نماز، مقدمات نماز، اذان، اقامه، شرح اذان و اقامه، در ترجمه اقامه، دعای بعد از تکبیره الاحرام، معنی استعاذه، فائده استعاذه، پناه بردن به خدا از دام شیطان، معنی نیت نماز، استجاب استعاذه، در مقدمات و مقارنات نماز، توضیح خواندنیهای نماز، قرائت حمد و سوره، اذکار نماز، خواندنیهای نماز، فائده سلام نماز، در محبت به یکدیگر، ترجمه اقامه، ترجمه عی علی الصلوه، ترجمه سوره حمد، چند مطالب درباره سوره حمد، معنی صراط مستقیم، در تنبیه نمازگزار، فضیلت نماز میت، حکمت تکبیر افتتاح نماز، شرح قرائت اذکار نماز، نماز میت، ترجمه سمع الله لمن حمده، فضائل سجود، تذکرات نافعه، قنوت ، ترجمه کلمات فرج و دعای بعد از آن، شرح تشهد، صلوات در تشهد، فضیلت صلوات ، تسبیحات اربعه، شرح سلام نمازتفسیر اجمالی سوره توحید، فضیلت سوره جحد، شرح کلمه لا اله اله الله، تفسیر سوره حمد، ترجمه و تفسیر سوره قدرترجمه و تفسیر سوره کوثر، تفسیر سوره عصرو ... است.

احکام ازدواج/ تالیف محمد منتظری یزدی، ‎۱۳۲۹ش
کتاب مشتمل بر ‎۶۳ صفحه در احکام ازدواج است.

نامه سرگشاده به برادران مسلمان طهران و انجمن‌های اسلامی جهان/ جامعه مسلمین یزد، ‎۱۳۳۰ش
مشتمنل بر 8 صفحه نامه نامه سرگشاده به برادران مسلمان طهران و انجمن‌های اسلامی جهان درباره حوادث سیاسی و جنایت ابرقوه است.

سیصد و چهارده علامت از ظهور حضرت حجت (ع)/ بقلم احمد هروی، ۱۳۳۰ش =‎۱۳۷۰ق.
مشتمل بر ‎۵۲ صفحه در باره سیصد و چهارده علامت از ظهور حضرت حجت است.

دستور زندگانی شرح وصیت امیرالمومنین علیه‌السلام/ ترجمه و تالیف غلام علی رئیسی (یزدی)، ‎۱۳۳۱ش
مشتمل بر 162صفحه، دستور زندگانی شرح وصیت امیرالمومنین علیه‌السلام است.

رساله جامع الشتاب نجفی/هاشم نجفی یزدی، ۱۳۳۲= ۱۳۷۳ه.ق
حجّت الاسلام و المسلمین سیّد هاشم طباطبایی یزدی نجفی فرزند سیّد عبدالحی بن سیّد ابوالقاسم بن سیّد سامع از عالمان دینی یزد در سدة 14 شمسی . کتابهای تهذیب المغنی ، رسالة نوروزیه ، جامع الشّتّات ، کتاب الادعیه و گلزار نجفی از تألیفات اوست. جامع الشتا ب درای 194صفحه مشتمل بر 555 مسئله در احکام و مسائل شرعی است.

نظم و توحید/ نگارش عباس علاقبند، ‎۱۳۳۲ش
مشتمل بر ‎۱۶ صفحه در نظم و توحید است.

هدایت الاحمدیه/ از تصنیفات احمد یزدی ابرقوئی، ‎۱۳۳۲ش
133 صفحه، مشتمل بر جلد اول شامل: مباحثه با طبیعی‌، دهری، یهود، نصارا و متصوفه است.

اقتصاد در اسلام/ به قلم جعفر غضبان، ‎۱۳۳۲ش
‎۱۷۱ صفحه، رساله ای اجتماعی، سیاسی در مقایسه اقتصاد اسلام و اشتراکی و سرمایه داری است.

گفتار یکی از دانشجویان؛ با آقای میمندی‌نژاد استاد دامپزشک دانشگاه‌ـ نویسنده کتاب بسوی او، ‎۱۳۳۳ش
مشتمل بر ‎۱۰۰صفحه، گفتار یکی از دانشجویان؛ با آقای میمندی‌نژاد استاد دامپزشک دانشگاه‌ـ نویسنده کتاب بسوی او است.

سی مجلس منتظری/ تالیف: محمد منتظری یزدی،۱۳۳۳ش = ‎۱۳۷۳ق
کتاب ‎۳۹۵ صفحه مشتمل بر سی مجلس: مجلس اول در مذمت سخریه و استهزاء و... ، مجلس دوم در مذمت غیبت، مجلس سوم در اینکه شرافت انسان به اصل و نسب نیست بلکه تقوی است و بیان آیات و اخبار دال بر آن... مجلس دهم در مذمت خمر و بیان آیات و اخبار دال بر تحریم آن...مجلس بیستم سوره 37 آیه 139 صافات ...مجلس سی ام در بیان قصه حضرت موسی است.

اجتماع ما فلسفی ـ اجتماعی ـ انتقادی/ بقلم عزیزالله حامی، ‎۱۳۳۴ ش
125صفحه، مشتمل بر مقدمه، و مباحث: طلب العلم فریضه علی کل مسلم، لعنت الله علی الراشی و المرتشی، عمالکم کاعمالم و کما تکونو یولی علیکم، الجنت تحت ظلال السیوف، لا یومن احدکم حتی یحب لاخیه، ان الله یامر بالعدل و الاحسان، لیس الانسان الا ما سعی، آفت العامه العالم الفاجر است.

دفتر اشعار یا منتخب گفتار چهارده نفر از شعرای یزد/ جمع آوری شده بوسیله: ابوالفضل سعید ریحان، ‎۱۳۳۹ش
‎۵۴ صفحه، دارای تصویر و عکس مجموعه دفتر اشعار یا منتخب گفتار چهارده نفر از شعرای یزد است.

شهاب ثاقب، جواب توهمات بر تشریح دعا/ نگارش محمد آیت‌الهی، ‎۱۳۴۵ش
کتاب دارای ‎۶۸ صفحه در موضوع دعا است.

دیوان حسن شکوهی، مشتمل برقصیده ـ مثنوی ـ ترجیع بند ـ غزل، ‎۱۳۴۶ش
‎۱۳۵ صفحه، مشتمل بر: قصاید، مثنوی، ترجیع بند و غزلات حسن شکوهی است.

دنیای دانستنیها: مضامین نو در شعر فارسی/ از محمد عبادزاده کرمانی، ‎۱۳۴۷ش
کتاب مشتمل بر ‎۱۷۷ صفحه در ابتدای کتاب تقریظ به قلم حجت الاسلام حاج سید علی محمد وزیری آمده و سپس تحقیقی کوتاه درباره تعریف شعر از نظر متقدمین و از نظر متاخرین، درباره شعر فارسی، مختصری درباره کتاب، بخش اول کتاب در الهیات، بخش دوم در علوم و معانی، بخش سوم در ادبیات و عرفان، بخش چهارم در دانستینهای منظوم است.

دولت مهدی علیه‌السلام یکتا پرچمدار انقلاب و عدالت اجتماعی و موعود کل ملل/ نوشته: محمد صادقی، ‎۱۳۴۸ش
مشتمل بر ‎۳۲ صفحه درباره مهدویت است.

قربانی هوس. نفرین بر عشق/ اثرمصطفی میرتقی، ‎۱۳۴۸ش
کتاب داستان مشتمل بر ‎۱۰۴ صفحه است.

مهدی موعود کیست؟/ گردآورنده و تنظیم کننده علیرضا سهیلی، ‎۱۳۵۱ش
‎۶۴ صفحه، درباره امام زمان (ع) و مهدویت است.

گنجینه جواهر اخبار و احادیث از: چهارده معصوم/ احمد آیت‌اللهی، ‎۱۳۵۲ش
‎۴۸ صفحه، اخبار و احادیث چهارده معصوم است.

بهشت جاوید/ به قلم محمد آیت‌اللهی، ‎۱۳۵۲ش
‎۱۰۸ صفحه، درباره زیارت حضرت رضا علیه‌السلام است.

نور الابصار و سرود الاخیار فی مدیحة الاطهار و رثاء الابرار/ اثر طبع ابوالقاسم لطفعلیان، ‎۱۳۵۲ش
‎۸۷ صفحه، مشتمل بر مدیحه سرایی درباره اهل بیت(ع) است.

نوای افسردگان/ لطفعلیان، ‎۱۳۹۷ق= 1356ش
‎۷۸ صفحه، مشتمل بر سه بخش: بخش اول مقدمه، بخش دوم اشعاری در رثاء حجت الاسلام وزیری سروده شده، بخش سوم چند نمونه از اعلامیه ها و مقالات منتشره است.

خمسه طیبه/ اثر ابولقاسم لطفعلیان یزدی متخلص به لطف ، ‎۱۳۹۸ق. = ‎۱۳۵۷ش
‎۱۲ صفحه، مشتمل بر اشعار در مدح حضرت محمد مصطفی(ص)، امیر المومنین علی (ع)، حضرت فاطمه(س)، امام حسن مجتبی(ع)، امام حسین(ع) است.

تذکره ضمیمه نوای افسردگان به مناسبت سالروز درگذشت حجت الاسلام وزیریقدس سره/ گردآورنده ابوالقاسم لطفعلیان یزدی الممتخلص یلطف، 1398ق= 1358ش

نوروزنامه از نظر شرع/ جواد مدرسی طباطبائی یزدی، ‎۱۳۶۳ش
‎۱۶ صفحه، درباره نوروز در تاریخ و اسلام است.

منتخبی از دیوان قضائی یزدی/ انجمن ادبی کتابخانه وزیری، ۱۳۶۳ش
184صفحه، مشتمل بر مقدمه، شرح احوال شاعر و سه بخش: بخش اول: قصاید و مدایح، بخش دوم: غزلیات، بخش سوم: ابیاتی از سایر غزلیات و گوناگون در پایان است.

رساله (فرائض المسلمین).../ منظومه حسین سلطانیه متخلص به عطار، ‎۱۳۶۴ش
کتاب مشتمل بر‎۲۲ صفحه رساله فرائض المسلمین در قالب شعر است.

وقفنامه جامع الخیرات سید رکن الدین/ سید رکن‌الدین ، ‎۱۳۶۵ش
235صفحه، وقفنامه جامع الخیرات سید رکن الدین محمد بن قوام الدین محمد انتظام الحسینی متوفی 728ق، کتاب حاضر ترجمه جامع الخیرات و وقفنامه سید رکن الدین محمد است که در سال 1345توسط فاضل محترم آقای سید جعفر عضبان و با همت مرحوم سید مکی مکیان و جناب آقای حاج خلیل خجسته ترجمه شده است.

بهاباد این مروارید کویر را بهتر بشناسیم/ نگارش گروه تحقیق بهاباد، ‎۱۳۷۰ش
کتاب مشتمل بر ‎۴۰ صفحه درباره بهاباد است.

رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری/ خیام نیشابوری
‎۴۸ صفحه، مشتمل بر رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری است.

خمسة الانوار، منظومه حدیث شریف کساء/ سراینده محمدحسین لطفی‌یزدی یزد
‎۵ صفحه، منظومه حدیث شریف کساء است.

سی مجلس/ تالیف محمد منتظری
‎۱۳۹ صفحه، مشتمل بر سی مجلس درباره مسائل متفرقه درباره مسائل اسلامی است.

بینش غرض آفرینش/ تصنیف بهاءالدین محمد بن الحسن الاصبهانی مشهور به فاضل هندی؛ بهمت جواد مدرسی‌یزدی
‎۱۵۲ صفحه، مشتمل بر مباحث اصول دین است و در ضمیمه رساله عین‌الحقیقه تفسیر سوره توحید و رساله لسان‌الصدق تفسیر سوره الدهر و القدر تصنیف صدرالدین محمد طباطبائی‌یزدی آمده است.
دو حکایت/ تالیف علی مدرسی، ‎۱۳۶۹ش
‎۳۷ صفحه، مشتمل بر دو حکایت است.

وحشی شاعر کویر/ نوشته احمد ذوالقدر
‎۱۱۵ صفحه، درباره کیفیت و نقد و تحلیل اشعار وحشی بافقی است.

شرایط الایمان/ تالیف محمد دعائی یزدی
‎۱۱۴ صفحه، مشتمل بر دو مقصد: مقصد اول در بیان شرایط کمال ایمان اعتقادی و حصول آن. مقصد دوم در بیان شرایط کمال ایمان عملی.

غزل گذارشات رباعی مذهبی/ محمد حسین لطفی
‎۱۰۸ صفحه، مشتمل بر: غزل، گذارشات قهر شب، مرگ بلبل، بهار دربند، ازدواج غلط، طراح زبردست، گمشده یعقوب، دام داری، جوان منحرف، صلیب عیسی، رباعیات، مذهبی مشتمل بر حدیث شریف کساء- سرود- مرثیه- نوحه است.

فی مدح السجاد، الباقر و الصادق و الموسی و علی بن موسی الرضا: در برابر پنج امام همام علیه‌السلام/ سراینده اشعار: ابوالقاسم حاج لطفعلیان یزدی تخلص لطف

‎منابع و ماخذ:
مسرت، حسین(1376). یزد یادگار تاریخ- تهران: انجمن کتابخانه‌های عمومی استان یزد
آیتی، عبدالحسین1317)). تاریخ یزد: چاپخانه گلبهار

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود