مرمت و حفاظت

سرگذشت شیخ عباس طواری یزدی شهبازی پنجشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۱۷:۲۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
کتابخانۀ وزیری یزد، بزرگترین کتابخانۀ ناحیۀ مرکزی و جنوب ایران است و در ردیف ده کتابخانۀ بزرگ ایران قرار دارد.(مسرت، 1356صص554-555) وجود گنجینۀ اسناد، فرمانها، قباله ها ودیگر نوشته های تاریخی ویژۀ یزد، وجود گنجینۀ ارزشمندی از آثار نویسندگان و مشاهیر وشاعران یزد ، سبب موقعیت خاص کتابخانۀ وزیری در منطقه شده است.(مسرًت ،1389؛ص 14) نسخه هایی نیز به خط مؤلفانشان در مجموع نُسخ خطی کتابخانۀ وزیری وجود