۱۳۹۳-۰۸-۲۵
زیر نظر اداره اسناد به کوشش الهه محبوب فریمانی

اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران

چکیده: در مقدمه کتاب آمده است،کشور ما ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی خود که در جنوب غربی آ‌سیا بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا واقع گردیده ، به منزله پلی بین شرق و غرب است. این موقعیت جغرافیایی در وضعیت سیاسی و نوسانات مرزی این کشور همواره مؤثر بوده و هر نوع رابطه ای اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی بین این سه قاره برقرار می شد، ایران نمی توانست از اثرات آن دور بماند. وبه طبع بربافت فرهنگی و اجتماعی آن تأثیر می گذاشت و همین مسئله باعث توجه کشورهای قدرتمند می شد ودر حوادث مهم جهان نیز ایران مورد هجوم آنها قرار می گرفت. کتاب فوق مجموعه ای از اسناد است که حضور دولتهای بیگانه را در شرق ایران و به ویژه منطقه قاینات و سیستان دوره قاجار را نشان می دهد. بیشتر اسناد آن مربوط به جنگ جهانی اول است و کشمکش های بین سه دولت آلمان ، انگلیس ، روسیه و ناتوانی دولت ایران در رفع آن ، افت اقتصادی و سیاسی منطقه از نکات مهم اسناد مزبور است. برای تنظیم کتاب اسناد حضور دولتهای بیکانه در شرق ازاسناد موجوددرآرشیومدیریت امور اسناد و مطبو عات آستان‌قدس‌‌رضوی استفاده شده است. این کتاب مشتمل بر: 654 سند( که متون آنها عیناً در کتا ب آمده)، واژه نامه، نمایه ( اشخاص ، جایها ،اصطلاحات)‌ ، گزیده اسناد، تصاویر می باشد

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود