کتب اهداء شده (نسخه)
اهداءکننده/ واقف
ردیف
زبانهای دیگر
فارسی و عربی
 
45
سیدمهدی رضوی
1
 
32
انتشارات سمت( دکتر احمدی)
2
 
45
پریسا گل چهره
3
 
17
عبدالله آزاد
4
 
50
سید مهدی پریشانی
5
 
32
سید مصطفی عبداللهیان
6
 
10
سکینه نورمندی پور
7
 
23
امیر هرمزی نیک
8
 
35
عفت عسکری پور
9
 
318
محمد لطفی پور
10
 
11
فاطمه زارعی
11
 
16
زهرا محمدزاده
12
 
12
سید احمد موسوی قمی
13
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود