کتب اهداء شده (نسخه)
اهداءکننده/ واقف
ردیف
زبانهای دیگر
فارسی و عربی
 
116
غلامحسن رستگار
1
 
72
بهروز نورآبادی
2
 
12
ابوالقاسم شجاع
3
 
51
خانم جمشیدی
4
 
53
دانشگاه آزاد قائن
5
 
30
سکینه رحمانی
6
 
14
آرزو تجری
7
 
32
انتشارات سمت
8
 
328
آقای جمشیدی
9
 
172
آقای حسن پور
10
 
757
علی امینی گازار
11
 
424
خانم ناصح
12
 
76
خانم دهشیری
13
 
118
خانم دکتر نجات شکوهی
14
 
57
آقای ترابیان
15
 
150
آقای کریمی
16
 
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود